Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG IX 1, 4, 1729

XML-Ansicht
[ἐπ]ὶ δαμιοργῶν Ἀρνίσκου̣ [τοῦ – – –c.9– – –, Τ]ιμάνορος [τοῦ – – – –c.10– – – –],
Ἀναξιλάου τοῦ Κλεομήδεος, ἱε̣[ρ– – –c.7– – – ἐν] τῶι Ὀδυσσεί[ωι – – – – – – τοῦ Ἀ]–
γλαοτέλεος· vac. ἐπειδὴ Μάγνητες οἱ ἀπ[ὸ Μα]ιάνδρου οἰκεῖοι ὄντε[ς] κ[αὶ φίλοι]
τᾶς πόλιος τῶν Ἰθάκων πρεσβευ[τ]ὰς ἀ̣[π]οστείλαντες τοὺς δὲ αὐ[τ]οὺ̣[ς]
5καὶ ἐπαγγελτῆρας vac. Σωσικλῆν Διοκλέος, Ἀριστόδαμον Διοκλέος, Διότ̣[ι]–
μον Μηνοφίλου, οἵτινες τό τε ψάφισμα ἀπέδωκαν καὶ αὐτοὶ ἀπελογίξαν–
το τάν τε τᾶς Ἀρτέμιδος ἐπιφάνειαν καὶ τὰς γεγενημένας ὑπὸ τῶν προγό–
νων αὐτῶν ἐν τοὺς Ἕλλανας εὐεργεσίας καὶ ἐν τὸ ἱερὸν τὸ ἐν Δελφοῖς
διά τε τῶν χρησμῶν καὶ διὰ τῶν ποιητᾶν καὶ διὰ τῶν vac. ψαφισμάτων
10τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς παρὰ ταῖς πολίοις καλῶν τε καὶ ἐνδόξων, παρανέ–
γνωσαν δὲ καὶ τὸν χρησμόν, ἐν ὧι κατακεχωρισμένον ἦν· λώϊον εἶμεν καὶ
ἄμεινον τοῖς σεβομένοις Ἄρτεμιν Λευκοφρυηνὰν καὶ τὰμ πόλιν καὶ τὰγ
χώραν ἱερὰν καὶ ἄσυλον νομιζόντοις, vac. δεδόχθαι τᾶι ἐκκλησίαι· ἐπαινέσαι
μὲν τὸν δᾶμον τὸμ Μαγνήτων ἐπί τε τᾶι ποτὶ τοὺς θεοὺς εὐσεβείαι
15καὶ ἐπὶ τᾶι ποτὶ τοὺς Ἕλλανας καλοκἀγαθίαι καὶ καλεῖν τὸν δᾶμον τὸμ Μα–
γνήτων ἐν τὰν προεδρίαν τοῖς Ὀδυσσείοις· εἶμεν δὲ αὐτῶν τάν τε πόλιν καὶ
τὰν χώραν ἱερὰν καὶ ἄσυλον, καθὼς ὁ Ἀπόλλων ὁ ἐν Δελφοῖς ἀνιέρωσεν·
δέχεσθαι δὲ καὶ τὰν θυσίαν καὶ τὸν ἀγῶνα, ὃν τίθεντι τᾶι Ἀρτέμιδι τᾶι
Λευκοφρυηνᾶι στεφανίταν ἰσοπύθιον ταῖς τιμαῖς· δόμεν δὲ καὶ ἐν ἀ–
20παρχὰν τᾶι θεᾶι δραχμὰς ἐπιχωρίας δεκαπέντε καὶ τὸ ἐνέστιον θῦ–
[μ]α οἶν· καλέσαι δὲ αὐτοὺς καὶ ἐπὶ ξένια ἐπὶ τὰν πάτριον ἑστίαν·
ἑλέσθαι δὲ καὶ θεαροδόκον τὸν ὑποδεξούμενον τὰς ἀεὶ παραγινομένα[ς]
θεαρίας παρὰ τῶμ Μαγνήτων· ἁιρέθη Ἰγέρτας Πραΰλου· ἐπαινέσαι δὲ
τόν τε ἀρχιθέαρον vac. Σωσικλῆν καὶ τοὺς θεαροὺς Ἀριστόδαμον, vac. Διό–
25τιμον ἐπί τε τᾶι ὑπὲρ τᾶς αὐτῶν πατρίδος φιλοτιμίαι καὶ ἐπὶ τᾶι σπου–
δᾶι τοῦ μολεῖν ποθ᾿ ἁμέ, καὶ εἶμεν αὐτοὺς προξένους καὶ εὐεργέτας τᾶς
πόλιος τῶν Ἰθάκων καὶ ὑπάρχειν αὐτοῖς παρὰ τᾶς πόλιος πάντα τὰ φιλάν–
θρωπα, ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις ὑπάρχει· ἀναγράψαι
δὲ τόδε τὸ ψάφισμα ἐστάλας δύο καὶ ἀναθέμεν τὰμ [μ]ὲ̣ν ἐν τῶι Ὀδ̣υσσείωι,
30τὰν δὲ ἐν τῶι ἱερῶι τᾶς Ἀθάνας· ὁ δὲ ἐπιδαμιοργὸς Σωτίων τὰν ἐπιμέ–
λειαν ποιησάσθω.
Unter den Damiurgen Arniskos [S. d. - - - ], Timanor [S. d. - - - ],
Anaxilaos S. d. Kleomedes, hier - - - in dem Odysseion war [- - - S. d.] Aglaoteles.
Weil die Magnesier vom Maiandros, die Verwandte und Freunde
der Stadt der Ithaker sind, als Gesandte geschickt haben und daneben noch
5Verkünder (des Festes) Sosikles S. d. Diokles, Aristodamos S. d. Diokles, Diotimos
S. d. Menophilos, die den Beschluß überbrachten und selbst berichteten
über die Epiphanie der Artemis und die von ihren Vorfahren gegenüber
den Hellenen und dem Heiligtum in Delphi geleisteten Wohltaten
anhand der Orakelsprüche und anhand von Dichterzitaten und anhand der guten und
10würdigen Beschlüsse, die ihnen von den Städten zuteil wurden; und öffentlich
vorlasen den Orakelspruch, in dem festgehalten war, daß es: 'vorteilhafter und
besser ist für die, die Artemis Leukophryene anbeten, die Stadt und das
Land heilig und unverletzlich zu halten', beschließe die Volksversammlung: daß man belobige
das Volk der Magnesier für seine Ehrfurcht gegenüber den Göttern und
15für seine Vortrefflichkeit gegenüber den Hellenen und das Volk der Magnesier einlade
zur Proedrie bei den Odysseus-Spielen; daß ihre Stadt und
ihr Land heilig und unverletzlich sei, wie der Apollo von Delphi es geheiligt hat;
daß man akzeptiere auch das Opfer und die Spiele, die für die Artemis Leukophryene
ausgerichtet werden (als Spiele um) Kränze, im Wert den pythischen gleich; daß man als
20Abgabe der Göttin gebe fünfzehn einheimische Drachmen und als Opfertier am öffentlichen Herd
ein Schaf; daß man sie einlade zu Gastmählern an den städtischen Herd;
ferner auch einen Festgesandten wähle, der die künftig erscheinende Festgesandtschaft
der Magnesier jeweils empfängt - gewählt wurde Igertas S. d. Praylos; daß man belobige
den Leiter Sosikles und die Festgesandten Aristodamos (und) Diotimos
25für ihr Engagement um ihr Vaterland und ihren Eifer,
zu uns zu kommen, und daß sie seien Proxenoi und Wohltäter der
Stadt der Ithaker und für sie gelten seitens der Stadt alle Priviligien,
wie sie auch für die anderen Proxenoi und Wohltäter bestehen; daß man aufschreibe
diesen Beschluß auf zwei Stelen und aufstelle die eine in dem Odysseion,
30die andere im Heiligtum der Athena. Der Epidamiurge Sotion trage dafür
Sorge.