Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG XII 6, 1, 172

XML-Ansicht

A initium in lapide superposito deest
[.]ντῶ[ν εὐπ]ορωτάτων· τὴν δὲ ἀπόδειξιν ποιείσθω[σαν]
τοῦ μηνὸς τοῦ Κρονιῶνος ἐν τῆι δευτέραι τῶν ἐκ[κλησι]–
ῶν· συναγέτωσαν δὲ τὴν ἐκκλησίαν οἱ πρυτάνει[ς ἐν τῶι]
θεάτρωι καὶ κελευέτωσαν τοὺς ἐκ̣κλησιάζοντα̣[ς κα]–
5τὰ χιλιαστὺν καθίζειν, σημεῖα ποιήσαντες καὶ τ[όπον]
διορίσαντες ἑκάστηι τῶν χιλιαστύων. ὃς δ᾿ ἂν ἀπει
θῆι καὶ μὴ καθίζηι ἐν τῆι ἑαυτοῦ χιλιαστύι, ζημιούτω–
σαν στατῆρι πατρίωι· ἐὰν δὲ ἀδίκως ἐζημιῶσθαι φῆι,
παραγραψάσθω, καὶ ἡ κρίσις γινέσθω ἐν τῶι πολιτικῶι δι–
10καστηρίωι ἐν ἡμέραις εἴκοσι. γινέσθω δὲ καὶ ἡ προβολὴι
καὶ ἡ χειροτονία ὑπ᾿ αὐτῶν τῶν χιλιαστήρων· ἐν ταύτηι
δὲ τῆι ἐκκλησίαι δοκιμαζέτωσαν αἱ χιλιαστύες καὶ τὰ
ὑποθήματα καὶ τοὺς ἐγγύους· ἃ δ᾿ ἂν δοκιμάσωσιν ὑ–
ποθέματα καὶ οὓς ἂν δοκιμάσωσιν ἐγγύους καταγρα–
15φέτωσαν οἱ πρυτάνεις εἰς τὰ δημόσια γράμματα· ὁ–
μοίως δὲ καὶ τοὺς ἀποδειχθέντας μελεδωνοὺς κατα–
χωριζέτωσαν εἰς τὰ δημόσια γράμματα. ὅταν δὲ [ἡ]
χειροτονία μέλλῃ γίνεσθαι, ὁ τῆς πόλεως κῆρυξ ἐπευ̣–
ξάσθω τοῖς χειροτονήσασιν οὓς νομίζουσιν βέλτιστα̣
20προστήσεσθαι τῶν χρημάτων ἄμεινον εἶναι. οἱ δὲ ἀπο–
δειχθέντες εἰσπρασσέτωσαν τὸν τόκον παρὰ τῶν δε–
δανεισμένων καὶ διαγραφέτωσαν τοῖς ἐπὶ τοῦ σίτου κε–
χειροτονημένοις ἀνδράσιν. ἐκεῖνοι δὲ ἀγοραζέτωσαν
σῖτον τὸν ἀπὸ τῆς εἰκοστῆς ἀπομετρούμε〚– –c.5– –〛νον
25τῆς ἐξ Ἀναίων, διδόντες τῆι θεῶι τιμὴν μὴ ἐλάσσονα
ἧς πρότερον ὁ δῆμος τέταχεν <δραχμὰς> πέντε καὶ δύ᾿ ὀβο–
λούς· τὸ δὲ ὑπεραῖρον ἀργύριον, ἐὰμ μὲν μὴ δόξηι τῶι δή–
μωι σιτωνεῖν, τηρείτωσαν αὐτοὶ μέχρι ὅτου ἕτεροι ἀποδει–
χθῶσιν ἐπὶ τοῦ σίτου, εἶτεν διαγραφέτωσαν ἐκείνοις· ἐὰν δὲ
30δόξηι σιτωνεῖν, ἀποδιαγραφέτωσαν παραχρῆμα τῶι κε–
χειροτονημένωι σιτώνῃ. ἐκεῖνος δὲ ἀγοραζέτω τὸν σῖ–
τον ἐκ τῆς Ἀνα.είτιδος χώρας ὃν τρόπον ἂν νομίζη[ι]
λυσιτελέστατα καταστήσειν τῆι πόλει, ἐὰμ μή ποθεν ἄλλο–
θεν λυσιτελέστερον φαίνηται τῶι δήμωι σιτωνεῖν· εἰ δὲ μή, γε
35νέσθω ὃν τρόπον ἂν δόξῃ τῶι δήμωι· προτιθ̣έ̣τω̣σαν δὲ περ[ὶ]
τούτου καθ᾿ ἕκαστον ἐνιαυτὸν οἱ πρυτάνε̣[ις] ο[ἱ τὸ]ν μῆνα τὸν
Ἀρτεμισιῶνα πρυτανεύοντες, ποιησάμενοι προγραφήν. ἀ–
ποδεικνύτω δὲ ὁ δῆμος καθ᾿ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἐν τῆι πρώτη[ι]
τῶν ἀρχαιρεσιῶν μετὰ τὸ καταστῆσαι τὰς χειροτονητὰς
40ἀρχὰς ἄνδρας δύο, ἐξ ἑκατέρας φυλῆς ἕνα, τοὺς ἐσομέ–
νους ἐπὶ τοῦ σίτου μὴ ἐλάσσονα οὐσίαν ἔχοντα ἑκάτερον
ταλάντων τριῶν· οὗτοι δὲ παραλαβόντες τὸν τόκον παρὰ
τῶν μελεδωνῶν διδότωσαν τὴν τιμὴν τοῦ σίτου καὶ ἐ–
άν τι ἄλλο δαπάνημα γίνηται, παραμετρείσθωσαν δὲ
45καὶ τὸν σῖτον. ἀποδεικνύτω δὲ καὶ σιτώνην ὁ δῆμος ἐν
〚τα̣υ̣〛τῆι αὐτῆι ἐκκλησίαι μὴ ἐλάσσονα οὐσίαν ἔχοντα τα–
λάντων δύο. γινέσθω δέ, ἐὰν δόξηι, καὶ μίσθωσις τοῦ ἀρ–
γυρίου τοῦ ἐκ τοῦ τόκου, ἐάν τινες βούλωνται ὑποθέμα–
τα δόντες ἀξιόχρεα καὶ διεγγυήσαντες προλαβεῖν
50καὶ λυσιτελέστερον καταστῆσαι τὸν σῖτον· τὴν δὲ δ[ι]–
εγγύησιν ποιείσθωσαν οἱ ἄνδρες οἱ χειροτονηθέντες ἐπ[ὶ]
τοῦ σίτου κινδύνωι τῶι ἑαυτῶν. τὸν δὲ συναγορασθέν–
τα πάντα διαμετρείτωσαν τοῖς πολίταις κατὰ χιλι–
αστὺν τοῖς ἐπιδημοῦσιν, μετροῦντες ἑκάστωι τὸμ μῆ–
55να δωρεὰν μέτρα δύο· ἀρχέσθωσαν δὲ τῆς διαμετρήσ[ε]–
ως μηνὸς Πελυσιῶνος καὶ μετρείτωσαν ἑξῆς ἐφ᾿ ὅσους
ἂν ἐκποιῆι μῆνας· ἑτέρωι δὲ ὑπὲρ ἑτέρου μὴ μετρείτωσαν,
ἐὰμ μή τις ἀρρωστῆι· ποιείσθωσαν δὲ τὴμ μέτρησιν ἀπὸ
νουμηνίας ἕως δεκάτης, τοῖς δὲ ἀποδημοῦσιν ἐὰν ἔλθω–
60σιν ἕως τριακάδος· ἀποδιδότωσαν δὲ λόγον καθ᾿ ἕκαστον
μῆνα τῶμ μετρησαμένων ἐπὶ τὸ ἐξεταστήριον γράφοντες
κατὰ χιλιαστὺν καὶ προστιθέντες τὰ ὀνόματα τῶν μετρη–
σαμένων. ἐξουσία δὲ ἔστω τοῖς χιλιαστῆρσιν τὸν αὐτὸν με–
λεδωνὸν ἀποδεικνύειν ἐφεξῆς ἐφ᾿ ἕτη πέντε. ἐὰν δέ τις τῶν
65δανεισαμένων μὴ ἀποδιδῶ̣ι τὸ ἀργύριον ἢ πᾶν ἢ μέρος τι, τὸ ὑ–
πόθεμα ἀποδόσθω ἡ χιλιαστύς, καὶ ἐάν τις ὑπεροχὴ γένητα[ι],
ἀποδότω τῶι τὸ ὑπόθεμα δόντι· ἐὰν δέ τι ἐνλίπῃ, τὴν πρᾶξιν
ποιησάσθω ἐκ τοῦ ἐγγύου. τὸν δὲ τόκον διδότω τὸν ἐπιβάλλο[ν]–
τα ἡ χιλιαστὺς τοῖς ἐπὶ τοῦ σίτου χειροτονηθεῖσιν· ἐὰν δὲ μὴ
70δῶι, μὴ διαμετρείσθωσαν οἱ χιλιαστῆρες τὸν ἐπιβάλλον–
τα σῖτον μέχρι ποιήσωσιν τὰ δίκαια. ἐὰν δέ τις τῶν χειροτο
νηθέντων μελεδωνῶν λαβὼν τὸ ἀργύριον ὃ δεῖ αὐτὸν δα
νεῖσαι μὴ δανείσηι ἀλλ᾿ αὐτὸς κατάσχῃ ἐπ᾿ ἀδικίαι, ὀφειλέτω
τῆι πόλει δραχμὰς μυρίας· ὁμοίως δὲ καὶ ἐὰν τὸν τόκον μὴ
75ἀποδῶι τοῖς ἐπὶ τοῦ σίτου χειροτονηθεῖσιν ἀνδράσιν ὀφειλέ–
τω τὸ ἴσον πρόστιμον, καὶ ἀναγραψάτωσαν αὐτοῦ τὴν οὐσίαν̣
οἱ ἐξετασταὶ τῆι χιλιαστύι πρὸς τὸ ἀργύριον ὃ καθῆκον ἦν αὐ–
τὸν ἀποδοῦναι· πρὸς δὲ τὸ πρόστιμον ἀναγραψάτωσαν ἄτιμον,
καὶ ἔστω ἕως καταβάληι ἄτιμος. μὴ διαμετρείσθωσαν δὲ μηδ[ὲ]
80οἱ χιλιαστῆρες τὸν ἐπιβάλλοντα σῖτον οἱ ἀποδείξαντες τὸν με̣–
λεδωνὸν τὸμ μὴ καταβαλόντα τὰ χρήματα. ἐὰν δὲ βούλωνται ο[ἱ]
χιλιαστῆρες καταβαλεῖν τὰ χρήματα ἢ πάντες ἤ τινες αὐτῶ[ν]
πρὸς μέρος, ἃ ὁ μελεδωνὸς οὐκ ἀπέδωκεν τῆι πόλει ἢ ὁ δανεισάμ[ε]–
νος, ἐξουσία αὐτοῖς ἔστω, καὶ ὡς ἂν καταβάλωσιν διαμετρείσθω̣–
85σαν τὸν σῖτον ἀφ᾿ οὗ ἂν χρόνου καταβάλωσιν. μὴ ἐξουσία δὲ ἔσ–
τω μηθενὶ εἰς μηθὲν ἄλλο χρήσασθαι τοῖς χρήμασιν τούτοις
μηδὲ τῶι πίπτοντι ἀφ᾿ αὑτῶν ἀλλ᾿ εἰς τὸν δωρεὰν διαμετρούμ[ε]–
νον σῖτον· ἐὰν δέ τις ἢ πρύτανις προθῆι ἢ ῥήτωρ εἴπηι ἢ ἐπιστάτη[ς]
ἐπιψηφίσηι, ὡς δεῖ προχρήσασθαι εἰς ἄλλο τι ἢ μετενεγκεῖν, ἀπο–
90τινέτω ἕκαστος δραχμὰς μυρίας· ὁμοίως δὲ καὶ ἐὰν ταμίας ἢ με–
λεδωνὸς ἢ τῶν ἐπὶ τοῦ σίτου χειροτονηθέντων ἢ σιτώνης δῶ–
σιν ἢ προχρήσωσιν εἰς ἄλλο τι καὶ μὴ εἰς τὸν δωρεὰν διαμε–
τρούμενον. vacat 0,07

B 7 vv. mutili
Διονυσόδωρος̣ – – – – – – – – –
Ἀρησῆς Λεοντί̣σ̣[κου – – – – –]
10Χαρίδημος Λεο[ντίσκου – – – – –]
Δημήτριος Ἀρτ[εμ– – – – – – – –]
καὶ ὑπὲρ τοῦ υἱοῦ Ἀρ̣[τεμ– – – – – – – –]
Δεινίας Δώρου ἑκ̣[ατόν, καὶ ὑπὲρ τῶν υἱῶν]
Διοδώρου καὶ Δειν[ίου – – – – –]
15Δημοφῶν Ἐπικούρο[υ – – – – –]
καὶ ὑπὲρ τοῦ υἱοῦ Ἐπικ̣[ούρου – – – – –]
Χαίριππος Χαρμίππου – – – – –
Εὐδικίων Αἰνέου διακο[σίας]
Εὐφραῖος Αἰνέου διακο̣[σίας]
20Ἄρητος Ἐρξήνορος καὶ [ὑπὲρ τοῦ υἱοῦ]
Ἀρήτου πεντακοσίας· Τιμ– – –
Ἐρξήνορος ἑκατόν· Ἐρξήνωρ [καὶ]
Ζωΐλος Ἀρτεμιδώρου διακ[οσίας]
Χαρμίων Χαριδήμου διακοσ[ίας]
25Σωτήριχος Διονυσίου ὑπὲρ αὑ[τοῦ καὶ τοῦ]
υἱοῦ Μάνδρωνος διακοσίας
Διονύσιος Σωτηρίχου ἑκατό[ν]
Φιλόθηρος Πολεμάρχου ἑκατ[όν]
Μόλπος Φιλίσκου διακοσίας
30Δημήτριος 〚.〛 Ἀπολλοδώρου ἑ[κατόν]
Φιλιστίδης Ἀπολλωνίου ἑκατ̣[όν]
Φιλωνίδης Φιλίσκου ἑκατόν
Ἀσ〚σ〛κληπιάδης Ἀσκληπιάδου – – – – –
Μενέδημος Μενεδήμου Μυκαλε[ύς – – – –]
35Ἄρχανδρος Γονέως ἑκατόν
Πόλλις Ἀθηναγόρου ἑκατόν
Ἀρίσταρχος Ζωβίου διακοσία[ς]
Ἀντιχάρης Μενεδήμου ἑκατό[ν]
Λυσανίας Λυσικλείους διακο[σίας]
40Κρίτων Οὐλιάδου ἑκατόν
Θεόδωρος Θεοδώρου ἑκατ[όν]
Ἱππωνακτίδης Σιμίου ἑκατόν
Σιμίας Ἱππωνακτίδου ἑκατό̣[ν]
Διογένης Ὑβλησίου ὑπὲρ αὑ[τοῦ καὶ τῶν υἱῶν]
45Ὑβλησίου καὶ Θρασύλλου τ . – – – – –
Δημήτριος Μητροδώρου – – – – –
Ἀναξίμανδρος Ἀδηρίτ[ου – – – – –]
Δημήτριος Ἐπικράτου ἑ[κατόν]
Διόδωρος Διοσκουρίδου – – – – –
50Τίμων Καλλιγένου ἑκ[ατόν]
Φιλίσκος Κισσοῦ χ̣ιλί̣[ας]
Ἀρχεάναξ Χαιριμένο[υ – – – – –]
Ἀνδρόθεμις Μένωνος – – – – –
Ξένων Ἑκαταίου ἑ[κατόν]
55Στράτων Ἑκαταίου̣ – – – – –
Ἡγησίας Ἀρτεμιδ[ώρου – – – – –]
Μενέμαχος Δάμω[νος – – – – –]
Σωσίβιος Σωτίωνο[ς – – – – –]
καὶ ὑπὲρ τοῦ υἱοῦ Σω– – – – –
60Ἐπικλῆς Ἐπικλείους – – – – –
καὶ ὑπὲρ τοῦ υἱοῦ Ἐπικ[λείους – – –]
Βοΐσκος Πυθόλεω δι̣[ακοσίας]
Πρόνους Πρόνου δια[κοσίας]
Μενεκράτης Κτησιβίο[υ – – – – –]
65Ταυρέας Μικκάλου ἑκα[τόν]
Ἡρόδοτος Ἡροδότου – – – – –
Διαγόρας Ἀγορακρίτου – – – – –
Δάμων Σώσου ἑκατό̣[ν]
Διονύσιος Μητροδώρο[υ – – – – –]
70Διόδωρος [Ε]ὐ̣ξ̣ε̣ν̣ίδου δ[ιακοσίας]
Θεόφιλος [Ἰ]άσωνο[ς] ἑκα[τόν]
Ζηνόδοτος Ὑ[β]λη̣[σ]ίου – – – – –
Ὑβλήσιος Ζη[νο]δότ[ο]υ δ̣[ιακοσίας]
Ἀντίπατρος Ἀντιπάτρ[ου – – – – –]
75Πύρρος Μανδροκλείου[ς – – – – –]
Ἀλέξανδρος Ἀριστέο[υ] δι̣[ακοσίας]
καὶ ὑπὲρ τοῦ υἱοῦ Θεογένου δι̣[ακοσίας]
Θηραμένης Ἡροδότου διακοσί[ας]
Φανῆς Ἑρμίου διακοσίας
80Ἀπολλώνιος Εὐτύχου ἑκατόν
Δεισίθεος Θου ἑκατόν
Διοσκουρίδης Μητροδώρου ἑκατ[όν]
Ἰ̣ατροκλῆς Μαιάνδρου ἑκατόν
[Μ]αίανδρος Ἰατροκλείους διακοσ[ίας]
85[Θε]ομανδρίδης Ῥόδωνος ἑκατόν
[Π]έ̣διος Σωτέου ἑκατόν
Ποσείδιππος Ποσειδίππου ἑκατό[ν]
Ποσείδιππος Φιλτέω 〚. .〛vacat?
ὑπὲρ τοῦ υἱοῦ Φιλτέω ἑκατόν
90Σωσίβιος Σωτίωνος ὑπὲρ Σωσιβίου
τοῦ Ποσειδωνίου ἑκατόν
Ἕρμων Ἀπολλωνίου ἑκατόν
Μιννίων Μελάντα ἑκατόν
vacat 0,07

C vv. nonnulli mutili
– – – – – – – – – – – – –λου ἑκ[ατόν]
[– – – – – – – – – – – ἑκ]ατόν
[– – – – – – – – – – – –ο]υ ἑκατόν
– – – – – – – – – – – – – ἑκατόν
5[– – – – – – – – – – – – π]ε̣ντακο[σίας]
[– – – – – – – – – – – – ἑκατ]όν
– – – – – – – – – – –ρίο[υ ἑ]κατόν
– – – – – – – – – – –ου ἑκατόν
[– – – – – – – – – –ο]υ̣ ἑκατόν
10– – – – – – – – – –ω̣ ἑκατόν
– – – – – – – – – –ύ̣του διακοσίας
– – – – – – – – – –ποντος πεντακ[οσίας]
– – – – – – – – – –ίλου διακοσίας
– – – – – – – – – –δώρου ἑκατόν
15[– – – – – – – – –ο]υ ἑκατόν
– – – – – – – – – –ω̣νος ἑκατόν
– – – – – – – – –γόρου πε[ν]τακοσίας
– – – – – – – – –υ̣λαγόρου πεντακο[σίας]
– – – – – – – – –ί̣δου διακοσίας πε[ντήκοντα]
20– – – – – – – –ί̣ου διακοσίας πεντή[κοντα]
[– – – – – Θρα]σ̣υδηΐου πεντακοσία[ς]
[– – – – – – Ἀ]ριστέου ἑκατόν
– – – – – – – – Κλεοστράτου ἑκατόν
– – – – – – – – –του ἑκατόν
25– – – – – – – Ἡροθέμιδος διακοσί[ας]
– – – – – – – – –υκλείους διακοσ[ίας]
– – – – – – – – Ὑβλησίου ἑκατόν
– – – – – – – – – Μενεκλείους ἑκατ[όν]
– – – – – – – – Πανταγνώτου ἑκ[ατόν]
30– – – – – – – –ς Παυσανίου ἑκατό[ν]
– – – – – – – –ύλος Ἡγεμονέως πε[ντακοσίας]
[– – – – – Ἀ]ριστέως ἑκατόν
– – – – – – – –τος Ζωΐλου χιλίας
– – – – – – – –ροκλείους ἑκατόν
[– – – – – – Α]ἰσχρίωνος ἑκατόν
– – – – – – –ρος Τιμ̣έου ἑκατόν
– – – – – – – Ἑκαταίου διακοσίας
[– – – – –θε]μις Ξενοκλείους ἑκατόν
[– – – – – –δ]ωρος Βίωνος ἑκατόν
40[Δημήτριο]ς Σωτᾶ ἑκατόν
[καὶ ὑπὲρ τῶ]ν υἱῶν Σωτᾶ ἑκατόν, Δημητρ[ίου]
[– – – –κοσία]ς, Δημοφίλου τριακοσ[ίας].
vacat?

A - - -
(§ 1) - - - aus den Wohlhabendsten. Die Wahl (der Aufseher) sollen sie durchführen
im Monat Kronion in der zweiten Volksversammlung.
Die Prytanen sollen die Versammlung einberufen im
Theater und anordnen, dass sich die Teilnehmer der Versammlung nach
5Tausendschaften getrennt setzen, nachdem sie Zeichen aufgestellt und den Platz
abgegrenzt haben für jede der Tausendschaften. (§ 2) Wer nicht Folge
leistet und nicht in seiner Tausendschaft sitzt, den sollen sie bestrafen
mit einem heimischen Stater. Wer aber vorbringt, zu Unrecht bestraft worden zu sein,
soll schriftlich dagegen klagen, und die Entscheidung soll im zivilen Gerichtshof
10erfolgen immerhalb von zwanzig Tagen. (§ 3) Es sollen geschehen Wahlvorschlag
und Wahl durch die Mitglieder der Tausendschaft selbst. In derselben
Versammlung sollen die Mitglieder der Tausendschaft überprüfen sowohl die
dinglichen Sicherheiten als auch die Bürgen. Was sie an Sicherheiten und
wen sie als Bürgen überprüft haben, sollen die Prytanen einschreiben
15in das öffentliche Archiv. Ebenso
sollen sie auch die gewählten Aufseher eintragen
in das öffentliche Archiv. (§ 4) Wenn die
Wahl stattfinden soll, soll der Herold der Stadt erflehen,
dass es gelingen möge den Wählern, diejenigen zur
20Geld(verwaltung) zu bestellen, denen sie es am besten zutrauen. (§ 5) Die Gewählten
sollen die Zinsen von den Darlehensnehmern
eintreiben und überweisen den für die Getreideverwaltung gewählten
Männern. (§ 6) Jene sollen das Getreide kaufen,
das aus der Abgabe von dem Zwanzigstel (5%-Abgabe) zugemessen wurde
25aus der Anaia, wobei sie der Göttin einen Preis zu zahlen haben nicht geringer,
als was früher das Volk festgesetzt hat, fünf Drachmen und zwei Obolen.
Das überschüssige Geld sollen sie, wenn nicht das Volk
den Kauf von Getreide beschließt, selbst bewahren, bis andere
für die Getreide(verwaltung) gewählt werden, und dann jenen überweisen. Wenn (das Volk) aber
30den Kauf von Getreide beschließt, sollen sie es sofort zur Auszahlung anweisen an den
gewählten Getreideeinkäufer. (§ 7) Jener soll das Getreide kaufen
aus dem Anaïtis-Gebiet, wie er glaubt, es der Stadt am
günstigsten beschaffen zu können, wenn er nicht von irgendwo anders
her offenbar noch günstiger dem Volk Getreide kaufen kann. In diesem Fall
35soll so verfahren werden, wie es das Volk beschließt. Diesen Punkt sollen
in jedem Jahr die Prytanen, die im Monat Artemision amtieren, auf die
Tagesordnung setzen, unter Beifügung eines entsprechenden Antrages.
(§ 8) Das Volk soll jedes Jahr in der ersten
der Beamtenwahlen - nach der Wahl der (jährlich) zu wählenden
40Beamten - zwei Männer wählen, aus jeder Phyle einen, die für die
Getreide(verwaltung) zuständig sind, wobei jeder nicht weniger Vermögen
haben darf als drei Talente. Diese sollen entgegennehmen den Zins von
den Aufsehern und (hierauf) den Preis des Getreides zahlen und
den sonst noch anfallenden Aufwand; auch sollen sie das Getreide
45zumessen. (§ 9) Es soll das Volk aber auch den Getreideeinkäufer wählen in
eben derselben Versammlung, der nicht weniger Vermögen haben darf als
zwei Talente. (§ 10) Wenn beschlossen, kann die (Getreide)beschaffung aus dem
Zinsgeld auch verpachtet werden, wenn irgendwelche (Leute), die im Wert entsprechende
Sicherheiten geben oder Bürgen stellen, (das Geld) vorher in Empfang nehmen
50und das Getreide günstiger beschaffen wollen. Die Bestellung der Pfänder
sollen die für die Getreide(verwaltung) gewählten Männer
auf ihr eigenes Risiko vornehmen. (§ 11) Das zusammengekaufte
(Getreide) insgesamt sollen sie zuteilen den anwesenden Bürgern
nach Tausendschaften, wobei sie jedem monatlich
55kostenlos zwei Maß zuteilen. Sie sollen mit der Zumessung
beginnen im Monat Pelysion und in der Folge zumessen, für
wie viele Monate es reicht. Niemandem dürfen sie für einen anderen zumessen,
außer wenn dieser krank ist. Sie sollen die Zumessung durchführen von
Neumond an bis zum zehnten (Tag); für die auf Reisen befindlichen (Bürger), wenn diese
60zurückkommen, bis zum dreißigsten. Sie sollen Rechnung ablegen für jeden
Monat beim Exetasterion über die Empfänger und Listen führen
nach Tausendschaften und die Namen der Empfänger dazusetzen.
(§ 12). Nicht erlaubt soll es sein den Angehörigen einer Tausendschaft, denselben
Aufseher über fünf Jahre in Folge zu wählen. (§ 13) Wenn einer der
65Darlehensnehmer das Geld nicht zurückzahlt, ob ganz oder zum Teil, so soll
die Tausendschaft die dingliche Sicherheit verkaufen, und wenn dabei einÜberschuss
entsteht, ihn dem Besteller der Sicherheit geben; wenn aber etwas fehlt, soll sie
die Vollstreckung beim Bürgen durchführen. (§ 14) Den anteiligen Zins
soll die Tausendschaft den für die Getreide(verwaltung) Gewählten geben. Wenn sie
70(ihn) nicht gibt, sollen die Mitglieder der Tausendschaft das anteilige Getreide
nicht zugemessen bekommen, bis sie ihre Verpflichtung erfüllen werden. (§ 15) Wenn einer
der gewählten Aufseher das Geld nimmt, das er als Darlehen auszugeben
hat, und es nicht als Darlehen ausgibt, sondern selbst unrechtmäßig behält, soll er
der Stadt schuldig sein zehntausend Drachmen. Gleichfalls soll er auch, wenn er
75den Zins nicht an die für die Getreide(verwaltung) gewählten Männer abführt, schuldig
sein die gleiche Geldstrafe, und die Exetasten sollen sein Vermögen eintragen
zugunsten der Tausendschaft bezüglich der Geldsumme, die abzuführen er
verpflichtet war. Bezüglich der Geldstrafe sollen sie ihn als rechtlos eintragen,
und bis er gezahlt hat, soll er rechtlos sein. (§ 16) Nicht zugemessen erhalten
80sollen ihr anteiliges Getreide auch die Mitglieder jener Tausendschaft, die den Aufseher
gewählt hat, der das Geld nicht zahlt. (§ 17) Wenn die Mitglieder der Tausendschaft
das Geld zahlen wollen - seien es alle oder nur einige von ihnen anteilmäßig
-, das der Aufseher der Stadt nicht zurückgegeben hat bzw. der Darlehensnehmer,
so soll es ihnen erlaubt sein, und sowie sie zahlen, sollen die das Getreide
85zugemessen erhalten von dem Zeitpunkt an, zu dem sie zahlen. (§ 18) Es soll keinem
erlaubt sein, zu etwas anderem diese Gelder oder die daraus erwachsenden
(Zinsen) zu verwenden als zu dem kostenlos zu verteilenden Getreide.
Wenn aber ein Prytane auf die Tagesordnung setzt oder ein Redner beantragt oder ein Vorsteher
abstimmen läßt, dass (das Geld) zuvor zu anderem Zweck zu verwenden oder umzuwidmen sei,
90soll jeder zehntausend Drachmen zahlen. Gleichfalls auch wenn ein Schatzmeister oder Aufseher
oder einer der für die Getreide(verwaltung) Gewählten oder ein Getreideeinkäufer
das Geld zu anderem Zweck ausgibt oder zuvor verwendet und nicht für das kostenlos
zuzuteilende (Getreide).

B 7 Zeilen fehlen
Dionysodoros - - -;
Areses S.d. Leontiskos - - -;
10Chairidemos S.d. Leontiskos - - -;
Demetrios S.d. Artem- - -
und für seinen Sohn Artem- - -;
Deinias S.d. Doros einhundert, und für seine Söhne
Diodoros und Deinias - - -;
15Demophon S.d. Epikouros - - -
und für seinen Sohn Epikouros - - -;
Chairippos S.d. Charmippos - - -;
Eudikion S.d. Aineas zweihundert;
Euphraios S.d. Aineas zweihundert;
20Aretos S.d. Erxenor und für seinen Sohn
Aretos fünfhundert; Tim- - -
S.d. Erxenos einhundert; Erxenor und
Zoilos S.d. Artemidoros zweihundert;
Charmion S.d. Charidemos zweihundert;
25Soterichos S.d. Dionysios für sich und seinen
Sohn Mandron zweihundert;
Dionysios S.d. Soterichos einhundert;
Philotheros S.d. Polemarchos einhundert;
Molpos S.d. Philiskos Φιλίσκου zweihundert;
30Demetrios S.d. Apollodoros einhundert;
Philistides S.d. Apollonios einhundert;
Philonides S.d. Philiskos einhundert;
Asklepiades S.d. Asklepiades - - -;
Menedemos S.d. Menedemos aus der Phyle Mykale - - -;
35Archandros S.d. Goneus einhundert;
Pollis S.d. Athenagoras einhundert;
Aristarchos S.d. Zobios zweihundert;
Antichares S.d. Menedemos einhundert;
Lysanias S.d. Lysikles zweihundert;
40Kriton S.d. Ouliades einhundert;
Theodoros S.d. Theodoros einhundert;
Hipponaktides S.d. Simias einhundert;
Simias S.d. Hipponaktides einhundert;
Diogenes S.d. Hyblesios für sich und seine Söhne
45Hyblesios und Thrasyllos - - -:
Demetrios S.d. Metrodoros - - -;
Anaximandros S.d. Aderitos - - -;
Demetrios S.d. Epikrates einhundert;
Diodoros S.d. Dioskourides - - -;
50Timon S.d. Kalligenes einhundert;
Phiuliskos S.d. Kissos eintausend;
Archeanax S.d. Chairimenes - - -;
Androthemis S.d. Menon - - -;
Xenon S.d. Hekataios einhundert;
55Straton S.d. Hekataios - - -;
Hegesias S.d. Artemidoros - - -;
Menemachos S.d. Damon - - -;
Sosibios S.d. Sotion - - -
und für seinen Sohn So- - -;
60Epikles S.d. Epikles - - -
und für seinen Sohn Epikles - - -;
Boiskos S.d. Pytholeos zweihundert;
Pronous S.d. Pronous zweihundert;
Menekrates S.d. Ktesibios - - -;
65Taureas S.d. Mikkalos einhundert;
Herodotos S.d. Herodotos - - -;
Diagoras S.d. Agorakritos - - -;
Damos S.d. Sosos einhundert;
Dionysios S.d. Metrodoros - - -;
70Diodoros S.d. Eixenidas zweihundert;
Theophilos S.d. Iason einhundert;
Zenodotos S.d. Hyblesios - - -;
Hyblesios S.d. Zenodotos zweihundert;
Antipatros S.d. Antipatros - - -;
75Pyrros S.d. Mandrokles - - -;
Alexandros S.d. Aristeas zweihundert
und für seinen Sohn Theogenes zweihundert;
Theramenes S.d. Herodotos zweihundert;
Phanes S.d. Hermias zweihundert;
80Apollonios S.d. Eutychos einhundert;
Deisitheos S.d. Thous einhundert;
Dioskourides S.d. Metrodoros einhundert;
Iatriokles S.d. Maiandros einhundert;
Maiandros S.d. Iatrokles zweihundert;
85Theomandrides S.d. Rhodon einhundert;
Pedios S.d. Soteas einhundert;
Poseidippos S.d. Poseidippos einhundert;
Poseidippos S.d. Philtes vacat?
für seinen Sohn Philtes einhundert;
90Sosibios S.d. Sotion für Sosibios
S.d. Poseidonios einhundert;
Hermon S.d. Apollonios einhundert;
Minnion S.d. Melantas einhundert;
vacat 0,07

C einige Zeilen fehlen
- - -S.d. - -ilos einhundert;
- - - einhundert;
- - - einhundert;
- - - einhundert;
5- - - fünfhundert;
- - - einhundert;
- - - S.d. - -rios einhundert;
- - - einhundert;
- - - einhundert;
10- - - einhundert;
- - - S.d. - -ytes zweihundert;
- - - S.d. - -pon fünfhundert;
- - - S.d. - -ilos zweihundert;
- - - S.d. - -doros einhundert;
15- - - einhundert;
- - - S.d. - -on einhundert;
- - - S.d. - -goras fünfhundert;
- - - S.d. .oulagoras fünfhundert;
- - - S.d. - -ides zweihundertfünfzig
20- - - S.d. - -ios zweihundertfünfzig;
- - - S.d. Thrasydeios fünfhundert;
- - - S.d. Aristeas einhundert;
- - - S.d. Kleostratos einhundert;
- - - S.d. - -tos einhundert;
25- - - S.d. Herothemis zweihundert;
- - - S.d. - -ykles zweihundert;
- - - S.d. Hyblesios einhundert;
- - - S.d. Menekles einhundert;
- - - S.d. Pantagnotos einhundert;
30- - -s S.d. Pausanias einhundert;
- - -ylos S.d. Hegemoneus fünfhundert;
- - - S.d. Aristeus einhundert;
- - -tos S.d. Zoilos eintausend;
- - - S.d. - -rokles einhundert;
35- - - S.d. Aischrion einhundert;
- - -ros S.d. Timeas einhundert;
- - - S.d. Hekataios zweihundert;
- - -themis S.d. Xenokles einhundert;
- - -doros S.d. Bion einhundert;
40Demetrios S.d. Sotas einhundert
und für seine Söhne Sotas einhundert, Demetrios
- -hundert, Demophilos dreihundert.
vacat?