Inscriptiones Graecae

Inscriptiones Graecae

{{ tab.name }}
 • Digitale Editionen
 • / Inscriptiones Atticae Euclidis anno posteriores. Editio tertia. Pars I. Leges et decreta. Fasc. 5. Leges et decreta annorum 229/8 – 168/7. Edid. Voula N. Bardani et Stephen V. Tracy. – Berlin 2012.
 • / IG II/III³ 1, 1256 - IG II/III³ 1, 1256
 • /IG II/III³ 1, 1323
IG II/III³ 1, 1322 IG II/III³ 1, 1135
IG II/III³ 1, 1135 IG II/III³ 1, 1322

IG II/III³ 1, 1323

IG II/III³ 1, 1324 IG II/III³ 1, 1461
IG II/III³ 1, 1324 IG II/III³ 1, 1461
Pergamon
aus Athen
Ehren-Dekret für König Eumenes II. und seine Brüder
Stele
Marmor
kurz nach 175
Übersetzung: Klaus Hallof
Übersetzung: Klaus Hallof
          

1– – – – – – – – – – –Λ̣ΕΤΕ– – – – – – – – – – –
2[ἐπεὶ βασιλεὺς Εὐμ]έ̣νη̣[ς – – – – – – – – – – –]
lacuna
3– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –ἀρχ̣ο̣–c.3
4– – – – – – – – – – – – – – – – –γως ὑπαρξ–c.3
5– – – – – – – – – – – – – – – – ν̣εώτερον φιλε̣[ῖν]
6[– – – – – – – – – – – – – – – ἐ]κ̣ τοῦ πατρὸς [. .]
7[– – – – – – – – ποιούμ]ενος τὴν ἀναστροφὴ̣[ν]
8– – – – – – – – – – –ΩΣ εἰς σύσστασιν ἧι θελ̣[. .]
9– – – – – – – – – – καὶ ἀδελφοῦ πέμπτου τὰ Ε[. .]
10[– – – – – – – – μ]ε̣τ̣αλλάξαντος Σελεύκου [καὶ]
11[τῆς συμφορ]ᾶς παρακαλούσης θεωροῦντες
12[– –c.5– – τ]ὸγ καιρὸμ παραδιδόντα πρὸς τὸ κατα–
13[θέσ]θαι χάριγ καὶ εὐεργεσίαν, πάντα πάρεργα
14τ̣ἆλλα ποιησάμενοι καὶ ἑαυτοὺς ἐπέχρησαν καὶ
15μέχρι τῶν ὁρίων τῆς ἰδίας βασιλείας συμπρο–
16ελθόντες καὶ χρήμασι χορηγήσαντες καὶ
17δυνάμεις παρασκευάσαντες καὶ τῶι διαδήματι
18μετὰ τῆς ἄλλης κατασκευῆς κοσμήσαντες
19ὡς καθῆκεν καὶ βουθ̣υτήσαντες καὶ πίστεις
20ποιησάμενοι πρὸς ἀλλήλους μετὰ πάσης εὐνοίας
21καὶ φιλοστοργίας ἀξιολόγως συγκατέστησαν ἐπὶ τὴμ̣
22πατρώιαν ἀρχὴν τὸμ βασιλέα Ἀντίοχον. ὅπως ἂν οὖν̣
23ὁ δῆμος ἐγ χάριτος ἀποδόσει φαίνηται πρωτεύων̣
24καὶ τοὺς ἑαυτὸν καὶ τοὺς φίλους εὐεργετοῦντας̣
25ἀπαρακλήτους φανερὸς εἶ τιμῶν καὶ τὰ καλὰ τῶν̣
26ἔργων εἰς ἀΐδιομ μνήμην ἀνάγων καὶ νῦν καθάπερ̣
27καὶ πρότερον, ἀγαθεῖ τύχηι, δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ·
28τοὺς λαχόντας προέδρους εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν
29χρηματίσαι περὶ τούτων, γνώμην δὲ ξυμβάλλεσθαι
30τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμον, ὅτι δοκεῖ τεῖ βουλεῖ
31ἐπαινέσαι τὸμ βασιλέα Εὐμένη βασιλέως Ἀττά[λου]
32καὶ βασιλίσσης Ἀπολλωνίδος καὶ στεφανῶσαι χρυσ[ῶι]
33στεφάνωι ἀριστε<ί>ωι κατὰ τὸν νόμον ἀρετῆς ἕνεκεν
34καὶ εὐνοίας καὶ καλοκἀγαθίας, ἣν ἀπεδείξατο
35πᾶσιν ἀνθρώποις σπεύσας ὑπὲρ τοῦ βασιλέως Ἀντιόχου
36καὶ συγκαταστήσας αὐτὸν εἰς τὴν τῶμ προγόνων ἀ̣ρχ̣ή̣[ν]·
37κατὰ ταὐτὰ δὲ στεφανῶσαι καὶ Ἄτταλον, ὅτι μετὰ τοῦ
38ἀδελφοῦ Εὐμένους πάντα συνέπραξεν ἀόκνως
39καὶ φιλοκινδύνως. ἐπαινέσαι δὲ καὶ τοὺς ἀδελφοὺς
40αὐτῶν Φιλέταιρον καὶ Ἀθ̣ήναιον καὶ στεφανῶσαι χρυσῶι
41στεφάνωι ἑκάτερον αὐτῶν εὐνοίας ἕνεκεν καὶ
42φιλοτιμίας, ἣμ παρέσχοντο κατὰ τὴγ κάθοδον τοῦ
43βασιλέως Ἀντιόχου. ἐπαινέσαι δὲ καὶ τοὺς γονεῖς
44αὐτῶν, τόν τε βασιλέα Ἄτταλον καὶ τὴμ βασίλισσαν
45Ἀπολλωνίδα, καὶ στεφανῶσαι χρυσῶι στεφάνωι
46ἀριστείωι ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ καλοκἀγαθίας,
47ἣμ περιεποίησαν τοῖς ὑοῖς προστάντες τῆς παιδείας
48αὐτῶγ καλῶς καὶ σωφρόνως. ἀναγορεῦσαι δὲ τοὺς
49στεφάνους τούτους ἔν τε τοῖς ἀγῶσιν 〚– – –c.12– – –〛,
50ὡσαύτως δὲ καὶ ἐν οἷς ὁ βασιλεὺς Εὐμένης μετά τε τῶν
51ἀδελφῶν καὶ τοῦ δήμου τοῦ Περγαμηνῶν, κατὰ ταὐτὰ δὲ
52καὶ ἐν οἷς ὁ βασιλεὺς Ἀντίοχος ἐπὶ Δάφνει θ̣ήσει, καθάπε[ρ]
53αὐτοῖς ἔθος ἦν. ἵνα δὲ καὶ τὸ ὑπόμνημα διαμένει συμφ̣αν̣ὲ̣[ς]
54εἰς τὸν αἰώνιογ χρόνον, ἀναγράψαι τόδε τὸ ψήφισμα εἰς στήλας
55λιθίνας καὶ στῆσαι τὴμ μὲν ἐν ἀγορᾶι παρὰ τὰς εἰκόνας τὰς
56τοῦ βασιλέως Ἀντιόχου, τὴν δὲ ἐν τῶι ἱερῶι τῆς Νικηφόρου
57Ἀθηνᾶς, τὴν δὲ ἐν τῶι ἐπὶ Δάφνει τοῦ Ἀπόλλωνος ἱερῶι.
58τῆς δὲ διαποστολῆς αὐτοῦ πρός τε τὸμ βασιλέα καὶ τὴ[μ]
59μητέρα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς ἐπιμεληθῆναι τοὺς στρατηγ[ούς],
60ὅπως ἐπιμελῶς γένηται καὶ τὴν ταχίστην.
Kein Text vorhanden.
            

1- - -
2Da König Eumenes - - -
Lücke
3- - - Archon- - -
4- - - verhielt
5- - - jüngeren liebt
6- - - aus des Vaters
7- - - gestaltete seine Lebensführung
8- - - in den Zustand, den
9- - - und des fünften Bruders
10- - -; als Seleukos hinüberging (= starb) und
11dieses Unglück (sie) dazu aufforderte, sahen sie
12- - - den günstigen Augenblick Veranlassung geben für
13das Erweisen von Gunst und Wohltaten, und alles andere als
14Nebensache (hintan)setzend, stellten sie sich zur Verfügung,
15indem sie ihn bis zu den Grenzen seines eigenen Königreiches begleiteten
16und ihn mit Geld versorgten und
17Truppen bereitstellten und ihn nach dem übrigen
18Ornat auch mit dem Diadem schmückten,
19wie es sich ziemte, und indem sie Opfer darbrachten und untereinander
20Treuebündnisse austauschten mit allem Wohlwollen
21und großer Liebe, haben sie in rühmenswerter Weise gemeinsam den König
22Antiochos in seine von den Vätern ererbte Herschaft eingesetzt. ‒ Damit nun
23das Volk in sichtbarer Weise der erste ist beim Abstatten des Dankes
24und diejenigen, die ihm und seinen Freunden unaufgefordert Wohltaten
25erweisen, öffentlich ehrt und das Gute ihrer
26Taten zu ewigem Gedächtnis hervorhebt, jetzt wie
27auch früher, zu Glück und Heil!, wolle beschließen der Rat:
28dass die erlosten Vorsitzenden für die kommende Volksversammlung
29hierüber verhandeln lassen und die Beschlussvorlage
30des Rates in die Volksversammlung einbringen, wonach der Rat es für gut befindet,
31dass man belobige König Eumenes, den Sohn des Königs Attalos
32und der Königin Apollonis, und bekränze mit goldenem
33Kranz der höchsten Kategorie gemäß dem Gesetz wegen seiner Leistung
34und seins Wohlwollens und seiner Hochherzigkeit, die er erwiesen hat
35allen Menschen, da er sich für König Antiochos engagiert
36und ihn wieder eingesetzt hat in die Herrschaft seiner Ahnen;
37dass man in gleicher Weise bekränze auch Attalos, weil er mit dem
38Bruder Eumenes alles zusammen in die Tat umgesetzt hat, ohne
39Zaudern der Gefahren nicht achtend; dass man belobige auch seine
40Brüder Philetairos und Athenaios und bekränze mit goldenem
41Kranz einen jeden von beiden wegen ihres Wohlwollens und
42ihres Ehrgeizes, den sie bewiesen haben bei der Rückkehr des
43Königs Antiochos; dass man belobige auch ihre
44Eltern, den König Attalos und die Königin
45Apollonis, und bekränze mit goldenem Kranz
46der höchsten Kategorie wegen ihrer Leistung und ihrer Hochherzigkeit,
47die sie ihren Söhnen mitgegeben haben, indem sie deren
48Erziehung in guter und kluger Weise leiteten; dass man verkündige
49diese Kränze in den Festspielen, [die das Volk veranstaltet],
50ebenso wie bei denen, die König Eumenes mit seinen
51Brüdern und dem Volk der Pergamener (veranstaltet), und dergleichen
52auch bei denen, die König Attalos in Daphne geben wird, so wie
53es bei ihnen Brauch war; ‒ Damit nun auch ein Denkmal öffentlich
54bleibe für alle Zeit: dass man diesen Beschluss aufzeichne
55auf steinerne Stelen und aufstelle die eine auf der Agora bei den Standbildern
56des Königs Antiochos, die andere in dem Heiligtum der Athene
57Nikophoros, die dritte in dem Heiligtum des Apollon in Daphne;
58dass für seine briefliche Überbringung an den König und seine
59Mutter und seine Brüder Sorge tragen die Generäle,
60damit dies sorgfältig und auf das Schnellste geschehe.
XML-Ansicht

Konkordanz

SEG

 • SEG LXIV 4
Impressum Datenschutz

Τελωτα


NG|JML